Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai
1.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt;
1.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 1.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.
1.3. Jeigu Pirkėjas nesumoka už įsigyjamas prekes ilgiau nei 3 (tris) darbo dienas, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (Civilinio kodekso 6.2285 straipsnio 2 dalis).

2. Prekių pristatymas
2.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes interneto parduotuvėje 3rterapija.lt, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą: prekių pristatymo paslaugą.
2.2. Prekių pristatymo paslauga:
2.2.1. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą;
2.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui;
2.2.3. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas;
2.2.4. prekių pristatymo mokestis 3,00 eur, visam pirkinių krepšeliui;
2.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
2.4. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
2.5. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

3. Dovanų kuponai ir abonementai
3.1. Pardavėjas siūlo du Dovanų kupono įsigyjimo būdus – masažo studijoje ir internetinėje parduotuvėje 3rterapija.lt
3.2. Dovanų kuponu, pirktu masažo studijoje, galima atsiskaityti TIK masažo studijoje.
3.3. Dovanų kuponu, pirktu el. parduotuvėje 3rterapija.lt parduotuvėje, galima atsiskaityti TIK 3rterapija.lt
3.4. Dovanų čekis negali būti grąžinamas ar keičiamas į pinigus.

3.5 Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo pirkimo datos.

3.6 Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui jis nėra pratęsiamas.

3.7 Norint prasitęsti dovanų kupono galiojimo laiką(einant dovanų kupono galiojimo laikui į pabaigą) taikomas 5 eurų vienkartinis mokestis ir dovanų kuponas pratęsiamas 1 mėnesio laikotarpiui.

3.8 Pardavėjas siūlo abonemento korteles.

3.8.1 Abonemento kortelė galioja 3 mėnesius (5kartai), 6 mėnesiai (10 kartų).

3.8.2 Pasibaigus abonemento galiojimo laikui jis nėra pratęsiamas ir pinigai negrąžinami.

3.8.3 Abonemento kortlelė negali būti keičiama į pinigus.

4. Apsikeitimas informacija
4.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės 3rterapija.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

5. Atsakomybė
5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
5.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės 3rterapija.lt.
5.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
5.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo
6.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

7. Baigiamosios nuostatos
7.1. 3rterapija.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.
7.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.
7.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
7.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.